فونت، مجموعه‌ای از حروف و علائم نگارشی با ویژگی‌های ظاهری معینی است که نوع و شیوه‌ی نوشتار یک زبان را مشخص می‌نماید. ایران‌فونت(irfont.ir/) #font #fonts #irfont #iranfont #persianfont

Dec 26, 2021 · 3:49 AM UTC